Privacy-verklaring:

 

Contact:

 

Als WSV De Dauwstappers Edegem vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst te nemen kan je dit via onderstaande contactgegevens.

 

WSV De Dauwstappers Edegem vzw
Provinciale Steenweg 64/6
2627 Schelle 
e-mail: dauwstappers@telenet.be
Tel: 03 / 297 51 19

 

Waarom verwerken wij je persoonsgegevens:

 

Je persoonsgegevens worden door WSV De Dauwstappers Edegem vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinde en rechtsgronden:

 

 Om te kunnen deelnemen aan activiteiten van WSV De Dauwstappers Edegem vzw

 het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 Het bekomen van subsidiëring door de overheid.

 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 

 Indentificatiegegevens: naam, voornaam, adres,telefoon,e-mail

 Indentiteitsgegevens uitgegeven door overheid: indentiteitsnummer, rijksregisternummer

 Persoonlijke kenmerken:geslacht,geboortedatum,geboorteplaats, nationaliteit

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor doeleinde waarvoor de gegevens hebben verkregen.

 

De gegevens die aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinde.

 

 Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

 het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)

 het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk…)

 het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene   waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derde doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

 Minderjarigen:

 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor een schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn:

 

WSV De Dauwstappers Edegem vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. WSV De Dauwstappers Edegem vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan drie jaar na je ontslag bij de vereniging.

 

Beveiliging van de gegevens:

 

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 

 Alle personen die namens WSV De Dauwstappers Edegem vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 

 We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 

 We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Je hebt het recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via hoger vermeld adres kan je ons hierover contacteren.

 

Tevens kan je bezwaar indienen tegen verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

 

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor geven aan vernoemde verzoeken.